ดูหน้า

ทุนค่าเล่าเรียนฟรี ประเทศจีน

**( รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น )**

 

 เกี่ยวกับโครงการทุนเรียนจีน

           โครงการทุนค่าเล่าเรียนฟรีนี้ เป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรัฐบาล 4 แห่ง ในนครหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้แก่

          -  China Pharmaceutical University (CPU)

          -  Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

          -  Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

          -  Yancheng Teachers University (YCTC)

          โดยทางน้องๆ สามารถยื่นเอกสารการสมัคร และชำระค่ามัดจำโครงการ เมื่อได้รับการพิจารณาและตอบรับจากมหาวิทยาลัยจึงชำระค่าโครงการที่เหลือ

          โครงการทุนค่าเล่าเรียนฟรีนี้ ฟรีในส่วนของค่าเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตลอดหลักสูตรการศึกษา 2 - 5 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนของหลักสูตรที่เลือกเรียน) รวมถึงคอร์สเรียนภาษาจีน 1 ปี (เฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

          แต่น้องๆ ยังต้องชำระค่าขึ้นทะเบียน นักศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหอพัก ค่าวีซ่า ค่าตรวจร่างกาย และค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

          ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งภาคภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ประมาณ 600,000 บาทขึ้นไป ตลอดหลักสูตร

          ค่าหอพัก ห้องคู่ เริ่มที่ประมาณ 20,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา

          มหาวิทยาลัยเปิดเทอมในเดือน กันยายนของทุกปีค่ะ สมัครก่อนจะได้รับพิจารณาทุนก่อนค่ะ และมีจำนวนจำกัดค่ะ

 

 

          

          China Pharmaceutical University (CPU) 

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ในเมืองนานจิง มณฑลเจียงซู เดิมชื่อว่า National Pharmaceutical School ก่อตั้งเมื่อปี 1936 ถือเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ และลำดับที่ 3 ด้านเภสัชศาสตร์แผนจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 15,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 278 คน

 

           Yancheng Teachers University (YCTC) 

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng มณฑลเจียงซู เป็นการรวมตัวระหว่าง Yancheng Teachers College และ Yancheng Institute of Education เมื่อปี 1999 โดดเด่นด้าน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 36,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 50 คน

 

          Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีนในเมืองนานจิง มณฑลเจียงซู ที่เปิดสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ สาขาปริญญาตรี ก่อตั้งเมื่อปี 2003 ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 18,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 270 คน

 

                      Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมืองนานจิง มณฑลเจียงซู ก่อตั้งเมื่อปี 1960 เดิมชื่อว่า Nanjing Institute of Meteorology โดดเด่นด้าน วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไอที ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 1,450 คน          

 

ทุนปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ

           ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลชื่อดัง ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้เปิดโอกาสทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาในปริญญาตรี ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาในปริญญาโท ภาคภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษาของไทยที่สนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

          คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเรียนจีน

           -  อายุตั้งแต่ 18 - 29 ปี

          -  กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

          -  สัญชาติไทย

          -  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

         เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุนเรียนจีน

          -  รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

          -  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          -  สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          -  สำเนาใบคะแนน IELTS 6.0 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          ขั้นตอนในการสมัครขอทุนเรียนจีน

          -  กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

          -  เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน
             และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

         

รายชื่อมหาวิทยาลัย สาชาวิชาที่เปิดรับสมัครขอทุนจีน

China Pharmaceutical University (CPU)

*ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ในการสมัครขอทุนจีน เท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Science and Engineering

-  Pharmacy

Nanjing University of Finance & Economic (NUFE)

*ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ในการสมัครขอทุนจีนเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

-  International Trade

-  English

 

ทุนปริญญาโท ภาคภาษาจีน

           ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลชื่อดัง ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้เปิดโอกาสทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาในปริญญาตรี ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาในปริญญาโท ภาคภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษาของไทยที่สนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

          คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเรียนจีน

           -  อายุไม่เกิน 35 ปี

          -  กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

          -  สัญชาติไทย

          -  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

         เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุนเรียนจีน

          -  รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

          -  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          -  สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          -  สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี) หากต้องการสมัครเรียนภาคภาษาจีน

          ขั้นตอนในการสมัครขอทุนเรียนจีน

          -  กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

          -  เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน
             และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย สาชาวิชาที่เปิดรับสมัครขอทุนจีน

China Pharmaceutical University (CPU)

**หากผู้สมัครมีผลคะแนน HSK ระดับ 4 หรือสูงกว่า สามารถสมัครขอทุนค่าเล่าเรียนฟรีได้ โดยสามารถเข้าไปเรียนปริญญาโทในสาขาวิชาที่เลือกได้เลย โดยไม่ต้องจำเป็นต้องลงทะเบียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

 

CPU มีทุนเรียนภาษาจีนฟรี 1 ปี ให้นักเรียนก่อนเริ่มเรียนปริญญาโท หากไม่มีผลคะแนน HSK ระดับ 4 หรือสูงกว่า

Science and Engineering

- Medical Chemisty

- Pharmacy

- Pharmaceutical Analysis

- Pharmacology

- Clinical Pharmacy

- Pharmacokinetics

- Natural Pharmaceutical Chemistry

- Pharmacology of Chinese Material

Medicine

- Genetics, Cryobiology

- Biochemical Engineering

- Microbial and Biochemical Pharmacy

- Biochemistry

- Information Biology

Microbiology

- Marine Pharmacology

- Biochemistry and Molecular Biology

- Business Administration

- Inorganic Administration

- Polymeric Chemistry and Physics

- Organic Chemistry

- Physical Chemistry

- Analytical Chemistry

- Biomedical Engineering

- Engineering Scicence

  

รายชื่อมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครขอทุนจีน

Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

 

*หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน HSK ระดับ 4 หรือสูงกว่าในการสมัครขอทุนค่าเล่าเรียนฟรี สามารถขอทุนค่าเล่าเรียนฟรีได้

 

แต่ถ้าผู้สมัครไม่มีผลคะแนน HSK ระดับ 4 หรือสูงกว่า ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในทุกการศึกษา) ก่อนเริ่มเรียนปริญญาโท

ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาขา

- Computer Science and Technology

- Software Engineering

- Management Scince and Engineering

- Business Administration

- Public Administration

- Enviromental Science and Engineering

 

จำเป็นต้องจบตรงสาขา

-Climate System & Climate Change

- Atmospheric Physics & Atmospheric Environment

- Atmospheric Sounding & Atmospheric Remote Sensing

- Lighting Science & Technology

- Biology

- Marine Meteorogy

- Geography

- 3S Integration & Meteorogical

Application

- Mathematics

- Astrometeorology

- Lighting Science & Technology

- Information & Commucation Engineering

- Software Engineering

- System Scicence

- Managnent Science & Engineering

- History of Science and Technology

- Marxist Teory

ทุนปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ

          ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลชื่อดัง ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาในปริญญาโท ภาคภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษาของไทย ที่สนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

          คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเรียนจีน

           -  อายุไม่เกิน 35 ปี

          -  กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

          -  สัญชาติไทย

          -  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

         เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุนเรียนจีน

          -  รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

          -  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          -  สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

          -  สำเนาใบคะแนน IELTS 6.0 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 

          ขั้นตอนในการสมัครขอทุนเรียนจีน

          -  กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

          -  เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน
             และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย Company

China Pharmaceutical University (CPU)

 

*ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ในการสมัครขอทุนจีนเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Science and Engineering

- Medical Chemisty

- Pharmaceutics

- Pharmaceutical Analysis

- Pharmacology

- Biomedical Engineering

- Clinical Pharmacy

- Pharmacognosy

- Medical Chemistry of Nutural Priducts

- Marine Pharmacy

- Microbiological and Biochemical

Pharmacy

- Cell Biology

- Microbiology

- Pharmaceutical Engineering

Nanjing University of Finance & Economics (NUFE)

 

*ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ในการสมัครขอทุนจีนเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

- International Trade

- English

Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

 

*ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ในการสมัครขอทุนจีนเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

- Meteorology

- Business Management

- Computing Science & Technology

- Enviromental Science & Engineering

- Enviromental Meteorology

- Applied Meteorology

      

  เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาจีน

 

            - ผู้สมัครต้องชำระค่ามัดจำโครงการกับทางบริษัทฯเมื่อยื่นเอกสาร และชำระค่าโครงการที่เหลือ เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้ทำการตอบรับเข้าเรียนในโครงการทุนค่าเล่าเรียนฟรี

          - ผู้สมัครต้องอ่านและทำความเข้าใจโครงการและเงื่อนไขของการสมัครขอโครงการทุนเรียนฟรีที่หนานจิง ประเทศจีน ก่อนชำระค่ามัดจำโครงการ เมื่อชำระค่ามัดจำโครงการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำโครงการ หากผู้สมัครเปลี่ยนใจไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม

          - หากผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาโครงการทุนเรียนฟรีที่หนานจิง ประเทศจีน ทางบริษัทฯจะหักค่าดำเนินการจำนวน 2,000 บาท จากค่ามัดจำโครงการที่ผู้สมัครได้ชำระมา

          - เมื่อได้รับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้องชำระค่ามัดจำโครงการที่เหลือ ภายในระยะเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยได้ตัดสิทธิ์ออกจากรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

          - ค่ามัดจำและค่าโครงการทุนเรียนฟรีที่หนานจิง ประเทศจีน ของทางบริษัทฯ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าหอพัก ค่าสมัครวีซ่าจีนที่ไทย ค่าตรวจร่างกาย ค่าต่อวีซ่าจีน ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

          - ผู้สมัครยินยอมให้ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนในการดำเนินการขั้นตอนการสมัครกับทางมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่สมัครได้เลือกไว้ โดยมีอำนาจในการกรอกใบสมัครของมหาวิทยาลัย รวมถึงลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

          - เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครจะต้องครบถ้วน และเป็นเอกสารจริง รวมถึงเนื้อหาในการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

          - ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้ไม่ว่าสาเหตุใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโครงการทั้งหมด

          - ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนสม่ำเสมอ และมีผลการเรียนระหว่างเรียนอยู๋ อย่างน้อย 60% หากไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกโครงการทุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน

          - ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบของทางวิทยาลัย หากฝ่าฝืนกระทำผิด อันเป็นเหตุให้ถูก พักการเรียน หรือ ไล่ออก ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

          - ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อกำหนดอื่นๆหรือค่าใช้จ่ายของทางมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องยึดถือตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นหลัก

          - การตัดสินเรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

 

China Pharmaceutical University (CPU)

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ในเมืองนานจิงมณฑลเจียงซู เดิมชื่อว่า National Pharmaceutical School ก่อตั้งเมื่อปี 1936 ถือเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ ในเมื่อปี 2008 ได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 1 ด้านสาขาเภสัชศาสตร์ และลำดับที่ 3 ด้านเภสัชศาสตร์แผนจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 15,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 278 คน

หลักสูตร

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาโท
ระยะเวลาเรียน 4 ปี 4 ปี 2.5 - 3 ปี 2.5 - 3 ปี
สอนหลักสูตรภาษา จีน อังกฤษ จีน อังกฤษ
ผลคะแนนด้านภาษาที่ต้องการ HSK 4 IELTS 6.0 HSK 4 IELTS 6.0
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร Science and Engineering Science and Engineering Science and Engineering Science and Engineering
 

- Pharmacy

-

- Phamaceutics Analysis

-

Pharmaceutical Chemistry

- Clinical Pharmacy (5 Years)

- Traditional Chinese

Pharmacology

- Resources and development of Chinese

Medicine

- Chinese Pharmceutical Manufacturing

-

Biotechnology

-Bio-

Pharmacy

-Bio-

Engineering

- Phamacy Admistration

- Information Management and Systements

- Environment Sciences

-

Pharmaceutical Engineering

- Food Quality and Safety

Arts and Business

- English

- International

Economics and Trade

- Business ADminstration

- Marketing

- Economics

 

- Pharmacy

 

- Medical Chemisty

 - Pharmacy

- Pharmaceutical Analysis

- Pharmacology

- Clinical

Pharmacy

-

Pharmacokinetics

- Pharmaceutical Chemistry

- Pharmacognosy

- Natural

Pharmaceutical Chemistry

- Pharmacology of Chinese

Material

Madicine

- Genetics, Cryobiology

- Biochemical Engineering

- Microbial and Biochemical

Pharmacy

- Biochemistry

- Information Biology

 Microbiology

- Marine

Pharmacology

- Biochemistry and Molecular Biology

- Business Adminstration

- Inorganic Chemistry

- Polymeric Chemistry and Physics

- Organic Chemistry

- Physical Chemistry

- Analytical Chemistry

- Biomedical Engineering

- Engineering Scicence

- Medical Chemisty

- Pharmaceutics

- Pharmaceutical Analysis

- Pharmaceutical

- Biomedical

Engineering

- Clinical

Pharmacy

-

Pharmacokinetics

- Pharmcognosy

- Medical

Chemistry of Nutral Products

- Marine

Pharmacy

- Microbiological and Biochemical

Pharmacy

- Cell Biology

- Microbiology

- Pharmaceutical Engineering

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY (CPU)

รายการ บาท

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม - จีน แล้วแต่สาบการบินที่เลือก

- ข้อเสนอแนะสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

**หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 48,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

***ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

89,000 บาท

(50,000 บาท)

(39,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน  
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี ฟรี
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาคภาษาจีน ฟรี (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)

ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1 - 4 ภาคภาษาอังกฤษ

นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนน IELTS ในการสมัคร เนื่องจาก China Phaemaceutical University (CPU) ไม่มีหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ฟรี (มูลค่าประมาณ 800,000 บาท)
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1 - 3 ภาคภาษาจีน ฟรี (มูลค่าประมาณ 450,000 บาท)

ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโทปีที่ 1 - 3 ภาคภาษาอังกฤษ

นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนน IELTS ในการสมัคร เนื่องจาก China Phaemaceutical University (CPU) ไม่มีหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ฟรี (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)
รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึงหนานจิง) ฟรี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University (CPU) เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี  
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ 400 หยวน (ประมาณ 2,000 บาท)
ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่) 5,400 หยวน (ประมาณ 27,000 บาท)
ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่เรียนอยู่) 600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)
ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่เรียนอยู่) 1,000 - 5,000 บาท
ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ 1,900 - 2,500 บาท
รวมโดยประมาณ     34,900 - 39,500 บาท

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เรียกเก็บ

 

 

YANCHENG TEACHERS UNIVERSITY (YCTC) 

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng มณฑลเจียงซู เป็นการรวมตัวระหว่าง Yancheng Teacher College และ Yancheng Institute of Education เมื่อปี 1999 โดดเด่นด้าน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 36,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 50 คน

 

หลักสูตร ปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน 4 ปี
สอนหลักสูตรภาษา จีน
ผลคะแนนด้านภาษาที่ต้องการ HSK 4
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

- Marketing

- Accounting

- Economics

- Tourism Management

- International Economics and Trade

- Logistics Management

- Finance Management

- Electronic Commerce

- Chinese Language and Literature

- Television Broadcasting Science

- History

- Management of Publice Services

- English, Korean

- Business English

- Musical Performance

- Dancology

- Fine Arts

- Enviormrnt Design

- Product Design

- Preschool Education

- Pedagogy

- Information and Computing Science

- Biotechnology

- Bioengineering

- Geographical Scicence

- Guidance and Management of Social Spots

- Computing Scicence and Technology

- Education Technology

- Network Engineering

- Software Engineering

 

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

YANCHENG TEACHERS UNIVERSITY (YCTC)

 

รายการ บาท
ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด) 89,000 บาท
- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร** (50,000 บาท)
- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย*** (39,000 บาท)

ยังไม่รวม

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม - จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

**หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 48,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

***ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 
 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน  
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1 - 4 ภาคภาษาจีน ฟรี (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)
 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย Yancheng Teachers University (YCTC) เพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี  
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาาาจีน 1 ปี 11,000 หยวน (ประมาณ 55,000 บาท)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ 400 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

ค่าหอพัก ห้องคุ่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ
(ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ
(ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)
ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่) 1,000 - 5,000 บาท
ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ 1,900 - 2,500 บาท
รวมโดยประมาณ   82,000 - 87,500 บาท

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เรียกเก็บ

 

 Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีนในเมืองนานจิง มณฑลเจียงซู ที่เปิดสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทษ สาขาปริญญาตรี ก่อตั้งเมื่อปี 2003 ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 18,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 270 คน

 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาตรี
ระยะเวลาเรียน 4 ปี 4 ปี
สอนหลักสูตรภาษา จีน อังกฤษ
ผลคะแนนด้านภาษาที่ต้องการ HSK 4 IELTS 6.0
สาขาที่เปิดรับสมัคร

- International Economocs and Trade

- E- Business

- Finance

- Marketing

- Accounting

- Business Administration

- Advertising

- Journalism

- International Trade

 

 ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

University of Finance and Economics (NUFE) 

รายการ บาท

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

89,000 บาท

(50,000 บาท)

(39,000 บาท)

ยังไม่รวม

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม - จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตรแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

**หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 48,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

***ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน  
 ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาคภาษาจีน ฟรี (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)

ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาค ภาษาอังกฤษ

นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนน IELTS ในการสมัคร เนื่องจากทาง University of Finance and Economic (NUFE) ไม่มีหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ฟรี (มูลค่าประมาณ 800,000 บาท)
 รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึงหนานจิง) ฟรี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย University of Finance and Economic (NUFE) เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี  
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี 13,000 หยวน (ประมาณ 65,000 บาท)
ค่าเรียนภาษาจีนรวมค่าหอพักปีแรก
 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ 400 หยวน (ประมาณ 2,000 บาท)
 ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ
(ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)
4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)
ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่) 600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)
ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่) 1,000 - 5,000 บาท
ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ 1,900 - 2,500 บาท
รวมโดยประมาณ    72,900 - 77,500 บาท

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เรียกเก็บ

 

Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

          มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมืองนานจิง มณฑลเจียงซู ก่อตั้งเมื่อปี 1960 เดิมชื่อว่า Nanjing Institute of Meteorology โดดเด่นด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไอที ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 1,450 คน

  

หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาโท
ระยะเวลาเรียน 2.5 - 3 ปี 2.5 - 3 ปี
สอนหลักสูตรภาษา จีน อังกฤษ
ผลคะแนนด้านภาษาที่ต้องการ HSK 4 IELTS 6.0
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาขา

- Computer Science and Technology

- Solfware Engineering

- Management Science and Engineering

- Business

Administration

- Public Administration

- Enviromental Science and Engineering

จำเป็นต้องจบตรงสาขา

- Climate System & Climate Change

- Atmospheric Physics & Atmospheric

Environment

- Atmospheric Sounding & Atmospheric Remote Sening

- Lighting Science & Technology

- Biology

- Marine Meteorogy

- Geography

- 3S Intergration & Meteorogical Application

- Mathematics

- Astrometeorology

- Lighting Science & Technology

- Information & Commucation

Engineering

- Software Engineering

- System Science

- Management Science & Engineering

- History of Science and Technology

- Marxist Teory  

- Metrorology

- Business Management

- Computing Science & Technology

- Enviromental Science & Engineering

- Enviromental Meteorology

- Applied Meteorology

 

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

University of Information Science & Technology (NUIST)

รายการ บาท
ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน  
ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด) 89,000 บาท

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม - จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

**หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 48,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

***ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(50,000 บาท)

(39,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน  
 ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1 - 3 ภาคภาษาจีน ฟรี (มูลค่าประมาณ 450,000 บาท)

ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1 - 3 ภาคภาษาอังกฤษ

นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนน IELTS ในการสมัคร เนื่องจากทาง University of Finance and Economics (NUFE)

ฟรี (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)
รถไปรับที่สนามหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกไปถึงหนานจิง) ฟรี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST) เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี  
ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี 4,600 หยวน (ประมาณ 23,000 บาท)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท)

ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ

(ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)
ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่) 600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)
ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่) 1,000 - 5,000 บาท
ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ 1,900 - 2,500 บาท
รวมโดยประมาณ     51,400 - 56,500 บาท

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เรียกเก็บ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28 มกราคม 2562

ผู้ชม 22329 ครั้ง