ดูหน้า

นายเสน่ห์ ขาวโต

                 นายเสน่ห์ ขาวโต

                                  วิสัยทัศน์การศึกษา

                       การศึกษา เป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต 

                       การศึกษาที่ดี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน นำมาซึ่งโอกาสที่มากกว่าและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

                       การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง นำพาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าพร้อม ๆ ไปกับความผาสุกของพลเมือง 

                สำหรับครอบครัวที่มีความพร้อมสูง การส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาในประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาสูงดังกล่าว แม้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง จะเป็นเสมือนการหยิบยื่นโอกาสทองให้แก่บุตรหลาน ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ทั้งยังช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้รับประสบการณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และศาสตร์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เกิดความเข้าใจอันดีในความแตกต่างทางความคิด วิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมโลก  การสั่งสมและเชื่อมโยงความรู้โดยรอบด้าน และนำมาใช้เพื่อตัดสินใจจะเป็นต้นทุนให้เกิดความเฉลียวฉลาด ทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา มีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้และเหตุผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับในต่างแดน  

                 หากเปรียบการศึกษาในต่างประเทศเป็นการลงทุน ก็อาจนับได้ว่า การลงทุนและมรดกอันล้ำค่า คือการให้การศึกษาที่ดีมีคุณภาพแก่บุตรหลาน

                                  ประวัติ    นายเสน่ห์ ขาวโต

                          -  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                          -  อดีตผู้ตรวจราขการกระทรวงศึกษาธิการ

                                  ภูมิลำเนา  - จังหวัดสุพรรณบุรี

                                  ประวัติการศึกษา

                          -  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          -  นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                          -  การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

                          -  เนติบัณฑิตไทย (นบ.ท.) สถาบันสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

                                   ประวัติการดำรงตำแหน่งทางราชการ (ที่สำคัญ)

                         1.  เลขานุการกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา

                         2.  ผู้อำนวยการกองการพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา กรมสามัญศึกษา

                         3.  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา

                         4.  ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา

                         5.  ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                         6.  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

                         7.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 


30 พฤษภาคม 2559

ผู้ชม 14043 ครั้ง