ดูหน้า

ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง

 

ผศ. ดร. แสง สงวนเรือง

                                        วิสัยทัศน์การศึกษา 

                                        Where to study ? 

                        Choosing a place to study is a big decision you, or your parents , have to make. This is specially so for higher education. In Thailand have are good Universities or often institution of higher leaning which offer excellent programs in many fields of studies. There are ease , however, Where you may want to go abroad for higher education due to a number domestic Unitarianism . For example, you may the field of study of years interest may not be available locally or required research facilities are jowl wanting here. Also, some of your may want to study umda live guidance of famous professors or researcher of world renown. In there cases, higher education abroad is an only option open to you.

                         Yet, even if no read limitation or constraints exist, you may find where studying abroad will be a valuable experience for you. First, going abroad gives you an excellent opportunity to improve your foreign language skills. There is no better way of leaning a foreign long way, be it English, French, German, Chinese or Japanese, than living in the country of the language. Better language a bills will open up a world of opportunities to improve your foreign language skills. There is no better way of learning a foreign language , be it English , French , German , Chinese or Japanese , than living in the country of the language . Better language skills will open up a world of opportunities to enrich your later life.

                         The second benefit of foreign higher education is that you get .. meet and know people from different cultures. In our shrinking world, it is important to appreciate the way different people thank, be have and interact. Moreover , living in a different culture makes you more fully appreciate your own cultural heritage. On a higher plane, as a world citizen, we live in an age when there is no substitute for international to league and peaceful coexistence if we are to important our own national values and interests. Higher education abroad helps foster this important expect of international relation.

                                       ประวัติ     ผศ. ดร. แสง สงวนเรือง          อายุ 70 ปี

                 ประวัติการศึกษา

                      -  ปี 2501 มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร และโรงเรียนเซนต์มาเบรียล

                      -  ปี 2505 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)จาก Claremont Men’s College

                      -  ปี 2508 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนาจาก Williams College สหรัฐ

                      -  ปี 2514 ปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ (D.B.A) จาก Indiana University สหรัฐ

                 ประวัติการทำงาน

                      -  ปี 2548 – ปัจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Management Solution International

                      -  ปี 2547 – 2548 กรรมการผู้ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลทิพย์ จำกัด

                      -  ปี 2524 – 2546 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

                      -  ปี 2530 – 2541 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

                      -  ปี 2524 – 2525 ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

                      -  ปี 2521 – 2523 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริษัทศาสตร์ (NIDA)

                      -  ปี 2509 – 2521 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริษัทศาสตร์(NIDA)

                      -  ปี 2505-2508 เศรษฐกรสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

                 งานพิเศษ

                         ปี2523-2529 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

 

 

 

 


30 พฤษภาคม 2559

ผู้ชม 9836 ครั้ง