ดูหน้า

ทุนค่าเล่าเรียนฟรี ประเทศจีน

**( รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น )**

 

 

โครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนของประเทศจีน

 

หลักการและเหตุผล

            ด้วยในปัจจุบันนี้ภาษาจีนเป็นภาษาที่คนมีความต้องการเรียนรู้มากขึ้น  ประกอบกับประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับชาวต่างชาติ  จึงได้มีการมอบทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรีและโท ของมหาวิทยาลัยในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซูให้แก่นักเรียนต่างชาติ  โดยนักเรียนไม่ต้องใช้ทุนคืนใดๆ ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นว่า นี่คือโอกาสที่ดีที่นักเรียนไทยที่จะได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทางบริษัทฯจึงเข้าร่วมโครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนกับประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดทุน 

โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ทุนคืนให้แก่ทางมหาวิทยาลัย

 1.    นักเรียนจะได้ทุนเรียนในระดับภาษาจีน (Chinese Foundation Course) แต่จะมีการให้ทุนเพียงบางมหาวิทยาลัย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละมหาวิทยาลัย) ในการเรียนภาษาจีนนี้นักเรียนต้องสอบผ่านให้ได้มากกว่า 65 %
 2. นักเรียนจะได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่องทุกปี เป็นระยะเวลา 4 ปี  โดยนักเรียนต้องมีผลการ เรียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 60% หรือ 65 (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน)

รายละเอียดค่าโครงการฯ

 1. นักเรียนต้องชำระค่าโครงการฯ เป็นเงินจำนวน 89,000 บาท เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ไม่รวมค่า

หอพัก  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

 1. นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ฟรี รถรับที่สนามบินเมื่อเดินทางไปถึงครั้งแรก
 2. มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่ประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการฯ

คุณสมบัตินักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือน

มีนาคม 2563 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว

 1. นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 2. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 3. นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้
 4. ถ้านักเรียนมีผลภาษาจีน (HSK) อยู่ที่ระดับ 4 หรือ สูงกว่า สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีปี 1 ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาจีนเพิ่มอีก (ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ระดับ Chinese Foundation Course) 

รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนระดับปริญญาตรีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

** มหาวิทยาลัย และคณะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

 

 

 1. Nanjing University of Finance and Economics

            มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู  เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน  โดยมีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เป็นสาขาวิชาหลัก   พื้นที่ของมหาวิทยลัยนี้มีทั้งหมดประมาณ 1,252 ไร่  โดยมีนักษึกษาปริญญาตรีประมาณ 15,000 คน และ นักศึกษาปริญญาโทมีจำนวน 2,000 คน  มีนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนไทยจำนวนหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้

  

 

 • ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี

นักเรียนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)                         (No Direct Bachelors Entry)

 • คณะที่เปิดรับ :

Accounting                         International Economics and Business                    Marketing

Tourist Management     French                                                                                  Visual Designing

English                                  Finance                                                                               E-Commerce

Advertising                         Human Resource Management                                 Logistics Management

Software Engineering    Computer Science and Technology                                         

 

 • เงื่อนไขการรับทุน :

 

 1. China Pharmaceutical University

                มหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479  เป็นหนึ่งในมหาวิทาลัยที่สำคัญของประเทศจีนโดยมีเภสัชศาสตร์เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 15,449 คน โดยมีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 11,749 คน กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 3,491 คน มหาวิทยลัยมาทั้งหมด 12 คณะ เช่น เภสัชศาสตร์, เภสัชภัณฑ์, สมุนไพรจีน 

 • ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ : ต้องใช้ผล IELTS = 6.5
 • คณะที่เปิดรับ : Pharmacy (เรียน 5 ปี)                 Clinical Pharmacy (เรียน 5 ปี)             International Economics and Trade
 • ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี             นจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)

 

 • คณะที่เปิดรับ :             

Marketing                       Economics                       Bioengineering           Medicinal Chemistry

Bio-pharmacy                Clinical Pharmacy        Biotechnology               Environmental Science

Pharmaceutical Administration                         Pharmacy                   Food Quality and Safety

Business Administration               Clinical Pharmacy                                                Pharmaceutical Analysis

Pharmaceutics of traditional Chinese Medicine                                    Pharmaceutical Engineering

Information Management and Information System                            Traditional Chinese Pharmacy     

Resources and Development of traditional Chinese Medicine          International Economics and Trade

 • เงื่อนไขการรับทุน :

 

 

Yancheng Institute of Technology

            มหาวิทยา YCIT เป็นสถาบันที่เกิดจาก Yancheng College of Technology ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1958 และ Yancheng Vocational College ซึ่งก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1985  ทั้งสองสถานบันนี้ได้ถูกให้สัตยาบันของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและรัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซูในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1996

            YCIT มีนักศึกษาจำนวน 15,000 คน มีหลักสูตรถึง 39 หลักสูตรใน 14 คณะวิชา และมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองหยานเฉิงซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเล เป็นสถาบันที่มีความร่มรื่น มีห้องสมุดที่มีหนังสือมากกว่า 1,156,900 เล่ม และยังเป็นสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์มากกว่า 1,500 ฉบับทั้งภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ สินทรัพย์ถาวรมีมูลค่าประมาณ 520 ล้านหยวน

  

 • ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี

นักเรียนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)

 • คณะที่เปิดรับ :

Mechanical Engineering / UGS College            Automotive Engineering                  Electrical Engineering

Environmental Science and Engineering          Information Engineering                    Foreign Languages

Chemistry and Chemical Engineering               Economics and Management              Civil Engineering

Materials Science and Engineering                    Marine and Biological Engineering        Design and Art

Humanities and Social Sciences                           Textile and Clothing Engineering

                               

                        เงื่อนไขการรับทุน  :

         

 1. ChangZhou University

          มหาวิทยาลัยฉางโจว ตั้งอยู่ในเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมมือกันโดยรัฐบาลระดับมณฑลและปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศจีน ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆใน 10 อันดับ ทั้ง 3 วิทยาเขตในเมืองฉางโจว มหาวิทยาลัยฉางโจวมีนักเรียน 19,800 คน และคณาจารย์มากกว่า 1,800 คน เมืองฉางโจวตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงหนานจิง การเดินทางสะดวกสบายโดยสามารถเดินทางโดยรถไฟหัวจรวดเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น หรือขับรถเพียง 1.5 ชั่วโมง

 • ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ : ระยะเวลาเรียน 4 ปี ต้องใช้ผล IELTS 5.5

คณะที่เปิดรับ  :   International Trade and Economics, Computer Science and Technology

 • ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี

คณะที่เปิดรับ 

Chinese Language and Literature              Finance                                 Accounting

International Economy & Trade                                 Marketing                           Financial Management

Logistics Management                                   Product Design                 Software Engineering

Business English                                               CIVIL Engineering             Environmental Engineering

Automation                                                        Gardening                           Human Resources Management

Fine Arts                                                              Information Management & Systems

เงื่อนไขการรับทุน  :

  

 

โครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนของประเทศจีน ปริญญาโท

 1. Anhui University of Finance and Economic

 

            Anhui University of Finance and Economics  (AUFE) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1959  และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่ตั้งอยู่ที่เมือง Bengbu ในมณฑลอานฮุย AUFE เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,การจัดการและกฎหมาย ควบคู่ไปกับวรรณคดี, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมประวัติศาสตร์และศิลปะด้วย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   AUFE มีนักเรียนทั้งหมด 29,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 150 คน  AUFE อยู่ห่างจากเมืองหนานจิง เพียง 45 นาที โดยรถไฟหัวจรวด

 

 

 • ปริญญาโท ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน  2 – 2.5  ปี

นักเรียนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)                         

 • คณะที่เปิดรับ :  International Trade and Economic

 

 • เงื่อนไขการรับทุน :

 

 

 1. Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

 

            มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีนที่มีขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู  เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1960  ในปัจจุบันนี้มีนักศึกษามากกว่า 300,000 คน และมีอาจารย์มากกว่า 1,500 คน  มีสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   นักศึกษาที่จบจาก NUIST จะได้รับความยอมรับอย่างเป็นอย่างมาก  ในมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า NUIST ทำให้เดินทางได้สะดวก

 

                

 • ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ : ระยะเวลาเรียน 2 ปี ต้องมี IELTS  อย่างต่ำ 5.5

 

 • คณะที่เปิดรับ : Business Administration (MBA) , Computer Science

 

 • ปริญญาโท ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 3 ปี
 • นักเรียนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี (Foundation Language program)

 

 • เงื่อนไขการรับทุน :

 

 


09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 58787 ครั้ง